گل ها و سی دی ها

فرصت شمار صحبت کز اين دو راه منزل    چون بگذريم نتوان ديگر بهم رسيدن

راه خانه نزديکتر شده است . گر چه هنوز خيلی دور است ... کليد توی قفل در می چر خد . خانه هنوز تاريک است . چراغ را روشن می کنم و کت و کيفم را گوشه ای می گذارم و خودم را گوشه ای ديگر ... کيفم مثل کفش و کت و شلوارم مشکی است .  اگر موقع کار و جلوی همکاران زياد بخند م و شوخی کنم فکر می کنند خلم و زير آبم را می زنند . بايد ياد بگيرم هميشه خودم را گرفتار و بد اخم نشان بدهم ولی حالا که چراغ آپارتمان را روشن کرده ام و در را پشت سرم بسته ام می توانم تا می توانم بخندم و وراجی کنم . جلوی آينه . با خودم بخندم و وراجی کنم ... اون امضای مهندسی جهت شمال که مثل پرنده ی درنا هست را هم بايد گم و گور کنم چون هر چقدر هم که برای مردم توضيح بدهم  « با با جان ! اين خط خطی نيست . اين يه درنا هست که وايساده و کله اش روگرفته بالا ... » کسی حرفم را باور نمی کند . ( ياد شازده کوچولوی بيچاره افتادم ) ... شبکه يک و دو و سه و ... همشان دارند اخبار ميگند . آخ که چقدر گرسنه هستم : پيتزا - همبرگر - سوسيس و کالباس ... اين اجسام اجق وجقی ی هندسی که بهشون ميگن غذا .

تلفن روی ميز سالهاست که سوخته است . بايد بدهم درستش کنند ... دست دراز می کنم و کيفم را بر ميدارم . پول - کاغذ - پول - فلاپی ديسک و سی دی - خودکار - پول -پول -پول ... با اين همه پول فردا صبح می توانم صد تا فلاپی و سی دی - صد تا خود کار و صد تا بسته کاغذ بگيرم .

*     *     *

ببين ! من بتو می گويم « شما » ولی تو فکر کن  گفته ام « تو »... اينقدر بد اخلاقی اصلا بهت نمی ياد . از بس نگات نکردم  قيافت يادم رفته . چرا بايد هر کاری می کنم کلی فکر کنم که درست است يا نه . به صلاح است يا نه ... من نمی خوام جلوی آينه با خودم حرف بزنم و بخندم . من دوست دارم با هم بخنديم . به ريش مردم . به ريش صاحب کار و بقال و رانند اتوبوس ... ديگر بد اخلاقی بس است :

 با نو ! لطفا نزار من با پولام اينقدر فلاپی - خود کار و کاغذ بخرم .... اصلا خودت بگو گل و شيرينی بهتر است يا فلاپی و سی دی ...

/ 2 نظر / 7 بازدید
fati

بی خيال مردم هر کاری بکنی بازم يه حرفی ميزنن ولی وقتی همونجوری که دوست داری باشی حسرت ميخورن که چرا خودشون نميتونند واقعی باشن پس بايد واقعی باشيم!

کامران

در کوچه هیچکس نبود پسر گفت من دوستتان دارم دختر فهمید که بزرگ شده است