نهایت عشق

دنیای ما و مسیری که در هستی خود طی می کنیم چونان می نماید که بر روی مسیر دایره ایست که در انتهای خود به ابتدا می رسد :

- زوایای دایره را بنگر که پس از 360 به صفر می رسد

- بفرموده الله پس از هر سختی آسانیست یعنی هر چیز در نهایت حدت خود به مبدا می رسد

- ستارگان در نهایت روشنایی و گرمای خود می رمبند و فرو میریزند و سرد ترین اجسام کیهان را می سازند

- تاریکترین ساعت شب درست قبل از روشنایی سپیده دم است ..

و همچنین است اطباع ما :

نهایت ترس شجاعتیست وصف نا شدنی

نهایت غرور خاکساریست

نهایت آزمندی نابود کردن هر آنچه هست و نیست و بی نیازیست

نهایت ایمان شکیست کشنده

نهایت زندگی مرگ

و

نهایت عشق ، نفرتی بی پایان

/ 1 نظر / 25 بازدید
سوگند

[گل][گل][گل]