به کودکان کودکان کودکانمان ...

به امیر عبدی پور که می گوید آخر دنیا نزدیک است

با شمایم ای آیندگان :

دنیای اکنونتان را دنیایی بس شفاف می بینم. نه خلوتی باقی گذاشته اید و نه سرزمین ممنوعه ای . نه رازی می توانید در دل داشته باشید و نه گوشه ای برای گریختن از نگاه دیگران .

دنیایتان اکنون سرشار از بی سلیقه گی هاست و همه چیزتان تکرار است و تکرار و تکرار . دیگر هیچ چیز از ذهنتان زاده نمی شود مگر آنکه بر او گردی از گذشته ای فراموش شده نشسته باشد و نا امیدانه از تکرار می گریزید همچون کودکی که از سگی هار ...

شب و روز از ترس خود به خود پناه می برید . حرم های قدسی تان را از یاد برده اید و اکنون بر مزار تقدسی که با دست خویش نابودش ساخته اید سخت در فغانید.

 کاش پاسدارندگان امینی بودید...

ای آیندگان ! ای کودکان کودکان کودکانم ! برترین هایتان آنچناند که دیگرانتان که همه خود برترین هایید ولی شب و روز در حسرت ابر مردی هستید که از درونتان سر برآورد .

برایتان همان به که بکاوید مزار گذشتگانتان را تا بیابید تکه پاره های هنر و ذوقی که دیگر نشانی از آن را در خود نمی بینید.

ای آیندگان محزون و سر افکنده! اینک در طلب طلبیدنید و در آرزوی دست دراز کردن و نیافتن...آری دیگر جستجویی در کار نیست. کاویدن و گشتن و نیافتن و یا دیر یافتن.این بازی دلچسب قرنهای آدمی اکنون بسان رویایی شیرین است برای مردم بس ثروتمندتان ...

ای آیندگان : ما با هیاهو می زی ایم و در طلب آرامشیم و شما آرام خواهید زیست ولی در طلب هیاهو روز را بشب خواهید کرد ....

/ 1 نظر / 14 بازدید
امیر عبدی پور

علی!واقعا آخر دنیا نزدیک است. ما و نسل ما به پیری نمی رسیم.هر چند به قول نادر نادر پور: "ما کودکان زود به پیری رسیده ایم"